13. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání přineslo další posun v oblasti krajského akčního plánování

06. ledna 2020 14:08, aktualizováno 10. ledna 2020 07:52, Ing. Danuše Jedličková
Již po třinácté se sešla Pracovní skupina Vzdělávání pro území Plzeňského kraje (dále PS Vzdělávání), složená ze zástupců klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území Plzeňského kraje. Zasedání konané 4. prosince 2019 zahájila Mgr. Ivana Bartošová (náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu) a následné body představil Mgr. Petr Duda (Krajský úřad Plzeňského kraje), který shrnul činnosti konané od posledního setkání PS Vzdělávání v červnu 2019.

Mezi nejdůležitější činnosti minulého období patřilo poslední jednání platformy Vize 2035, dvě tematická setkání týkající se využití dronů ve výuce a konference "Quo vadis vzdělávání v Plzeňském kraji?“. Mgr. Duda neopomněl také na listopadové setkání ředitelů středních škol a představení Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje II (dále KAP II), který bude ke schválení předložen PS Vzdělávání přibližně v březnu 2020 a zajistí tak další prostředky pro krajské akční plánování v následujícím období. Nakonec byl prezentován schvalovací proces dokumentu ŠIKK (školní inkluzivní koncepce kraje), který se zabývá společným vzděláváním a rovnými příležitostmi ve vzdělávání.

Dalším bodem jednání bylo představení „Prioritizace potřeb na území Plzeňského kraje" (na období 2020-2022), jež je součástí návrhové části KAP. Vstupním podkladem pro stanovení priorit byly výstupy z analýzy potřeb v území a analýzy potřeb na školách. Jedná se o výsledek práce jednotlivých platforem PS Vzdělávání, na kterých byly probírány jednotlivé povinné intervence KAP. Následně proběhlo rozdělení cílů na cíle s nejvyšší prioritou, střední prioritou a nízkou prioritou.

Během další části jednání Mgr. Jan Husák (facilitátor platformy Vize 2035) představil podrobně Vizi 2035, její účel, poslání a prezentoval jednotlivé části dokumentu – misi, moto, vizi, hlavní cíl a čtyři strategické cíle, které byly blíže rozpracovány. Jedná se o unikátní dokument, který má inspirovat a propojovat aktéry ve vzdělávání v Plzeňském kraji, posilovat důvěru mezi nimi a motivovat je k dosahování společných cílů a posilování společných hodnot v oblasti vzdělávání i nad rámec jejich zákonných povinností. Po představení VIZE 2035 došlo Pracovní skupinou Vzdělávání pro území Plzeňského kraje k jejímu schválení.

Posledním bodem jednání byla analýza "Absolventi škol v Plzeňském kraji“, kterou představil Ing. Pavel Beneš (Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje). V první části prezentoval vývoj počtu absolventů středních škol a v druhé části vývoj počtu absolventů vysokých škol.

JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA závěrem poděkovala všem přítomným za aktivní účast a ukončila 13. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Plzeňského kraje.

Důležité dokumenty a prezentace z jednání jsou zveřejněny níže v příloze.

Soubory ke stažení