Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje

10. ledna 2020 07:50, Bc. Hana Dadučová

V rámci projektu bylo realizováno 26 samostatných seminářů. Vypsáno bylo 13 tematických seminářů: Práce s konflikty, Začleňování žáka do třídního kolektivu, Komunikace s žákem, Práce s emocemi, Třídnické hodiny, Budování bezpečného klimatu, Šetření šikany, Komunikace s rodiči, Odborná podpora v pedagogické praxi, Tvoříme pravidla společně, Jak (ne)hodnotit, Návazná práce se třídou po vyšetření šikany a Učit s radostí. Semináře organizačně i lektorsky zajistili pracovníci Centra protidrogové prevence a terapie, o. p. s.

Druhou aktivitou projektu bylo vytvoření metodiky pro školy - Příručka pro tvorbu zdravého a bezpečného klimatu školy (pracovním názvem kuchařka, dále jen Příručka). Ta byla představena na 1. konferenci primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje pedagogickým pracovníkům a dalším účastníkům konference. Je zveřejněna (volně ke stažení) na webových stránkách konference (https://www.prevence-plzenskykraj.cz/ke-stazeni) a najdete ji i v příloze tohoto článku. V rámci projektu byla Příručka vydána i v tištěné podobě. 

předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

21. 11. 2019 se uskutečnila 1. konference primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje (webové stránky konference: https://www.prevence-plzenskykraj.cz/), která byla další významnou aktivitou projektu. Na organizačním zajištění se podílela zejména krajská školská koordinátorka prevence spolu s metodiky prevence v Pedagogicko-psychologické poradně, Plzeň, Částkova 78 a pracovníky Centra protidrogové prevence a terapie, o. p. s., kterým patří velké poděkování. Konferenci zahájila úvodním slovem Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu. Konference se spolu s paní náměstkyní zúčastnila i JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, a Mgr. Jaroslav Šobr, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Na konferenci vystoupil se svým příspěvkem k Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027 a Akčnímu plánu realizace Národní strategie na období 2019-2021 Mgr. Vladimír Sklenář z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Mgr. Martina Vlčková s Mgr. Věrou Huzinec Čikovou představily systém preventivních služeb v Plzeňském kraji, Mgr. Marek Černý představil výše zmíněnou Příručku. V odpoledním bloku následovaly příklady dobré praxe, které představily ředitelé škol - Mgr. et Bc. Věra Šimečková představila program Začít spolu v Tyršově základní škole a mateřské škole Plzeň, U Školy 7, příspěvkové organizaci, Mgr. et Bc. Pavel Kopta představil systém Masarykovy základní školy Kdyně, okres Domažlice, příspěvkové organizace. Posledním příspěvkem bylo seznámení s předpoklady pro efektivní primární prevenci na střední škole Ing. Jitky Maulové ze Střední průmyslové školy stavební, Plzeň, Chodské nám. 2.

V rámci projektu proběhlo také dotazníkové šetření ve školách s cílem zmapovat rozsah realizovaných programů v rámci jednotlivých ročníků zaměřených na bezpečné klima školy/třídy. Vyhodnocení dotazníků proběhlo ke konci roku 2019.

Soubory ke stažení