Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Strážov na Šumavě

20. listopadu 2019 Renáta Sejáková

PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZN/195/IM/19 

B e z ú p l a t n ý   p ř e v o d   p o z e m k ů 

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr darovat pozemky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 306 13 Plzeň, IČO: 72053119, a to pozemky 

- parc. č. 1449/76 o výměře 24 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 1449/77 o výměře 447 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 1449/78 o výměře 32 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 1449/83 o výměře 26 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

zapsané na LV č. 926 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec Strážov a k. ú. Strážov na Šumavě,

do vlastnictví města Strážov, IČO: 00256102.


V Plzni dne 20. 11. 2019 
JUDr. Michal Bouřa, MBA v. r.
vedoucí odboru investic a majetku
Originál dokumentu ve verzi pro tisk naleznete v příloze.


Soubory ke stažení