Informace k náhradě nákladů za likvidaci léčiv

22. prosince 2017 Bc. Petra Jana Váchalová

Dle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami a předat je k odstranění osobám uvedeným v § 88 odst. 3 téhož zákona. Náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním nově hradí stát prostřednictvím krajského úřadu přímo těmto osobám oprávněným nepoužitelná léčiva odstraňovat.

Vzhledem k výše uvedené změně předkládáme v současné době dostupné informace:

- Ustanovení § 89 odst. 2 zákona o léčivech od 1. 12. 2019 zní takto: „Nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami lékárně je lékárna povinna převzít. Osoby uvedené v § 88 odst. 3 přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně s tím, že náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí osobám uvedeným v § 88 odst. 3 stát prostřednictvím krajského úřadu. Pokud krajský úřad lékárně oznámí, které z osob uvedených v § 88 odst. 3 jsou krajským úřadem určeny k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv, je lékárna povinna nepoužitelná léčiva předávat těmto osobám, jinak si náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním nese sama.“

 - Krajský úřad Plzeňského kraje dosud neurčil, která z osob uvedených v § 88 odst. 3 zákona o léčivech bude od lékáren bezúplatně přebírat nepoužitelná léčiva, lékárny tedy v současné době mohou zvolit kteroukoliv z osob uvedenou v seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-osob-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciva_10967_1955_3.html

- Od 1. 12. 2019 budou náklady hrazeny pouze osobám uvedeným v § 88 odst. 3 zákona o léčivech. Žádosti lékáren s dosud neuplatněnými náklady lze předložit nejlépe do 5. 1. 2020, formulář žádosti je k dispozici v příloze. Uplatnit lze náklady vynaložené do 30. 11. 2019. Lékárna, která je plátcem daně z přidané hodnoty, nesmí tuto daň zahrnout do žádosti o náhradu, pokud může zcela nebo z části uplatnit odpočet daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Lékárna, která není plátcem daně z přidané hodnoty, má nárok na úhradu nákladů včetně daně z přidané hodnoty. Náhrada se týká pouze těch nákladů, které byly již uhrazeny. Toto bude doloženo výpisem z účtu, příp. jiným dokladem o zaplacení. Hrazeny budou kódy 200132. Žádosti lze zaslat datovou schránkou, emailem s připojením elektronického podpisu nebo písemně na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

- Metodický postup Ministerstva financí ČR k provedení novely zákona o léčivech je k dispozici v příloze.

Soubory ke stažení