Jak získat živnostenské oprávnění

26. srpna 2010 09:11, aktualizováno 15. ledna 2020 14:06, Mgr. Dana Císařová

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

Kdo hodlá na území České republiky podnikat v režimu živnostenského zákona, musí podat ohlášení živnosti (u živností ohlašovacích, kterými jsou živnost volná a živnosti řemeslné a vázané) nebo žádost o koncesi (u živností koncesovaných) živnostenskému úřadu. 

Podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, přímo z počítače podnikatele, případně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

V rámci realizace projektu ZAP – zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání byla vytvořena celorepubliková síť Centrálních registračních míst pro podnikatele v rámci stávajících obecních živnostenských úřadů (CRM). Na území města Plzně plní funkci CRM stávající živnostenský úřad Magistrátu města Plzně a obecní živnostenské úřady v obcích s rozšířenou působností. Na uvedených CRM může podnikatel  kromě vlastního ohlášení živnosti a žádosti o koncesi podle živnostenského zákona provést také některé další úkony spojené s podnikáním, která by jinak činil až následně u příslušných zvláštních orgánů.

Takové souhrnné podání je možno podat  na  Jednotném registračním formuláři – JRF, který nahrazuje  různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

Živnostenský úřad, jako CRM, předává příslušné údaje z tohoto formuláře jednotlivým dotčeným orgánům.

Podmínky provozování živnosti

 Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem. Těmito jsou podmínky všeobecné (§ 6 živnostenského zákona) a zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7 živnostenského zákona).

 Všeobecnými podmínkami jsou:

 • plná svépravnost
 • bezúhonnost
Plná svéprávnost lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
 

Bezúhonností se pro účely živnostenského zákona rozumí trestní zachovalost dokumentovaná výpisem z rejstříku trestů, který si vyžádá živnostenský úřad. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně,  jestliže byl tento trestný čin spáchan v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Tyto podmínky musí podnikatel splňovat vždy, jejich splnění nelze nahradit ustanovením odpovědného zástupce.

 Zvláštními podmínkami jsou:

 • odborná způsobilost (u řemeslných, vázaných a koncesovaných živností),
 • jiná způsobilost (pouze u vybraných živností jako podmínka garance řádného provozování živnosti, zejména s ohledem na nezbytnou ochranu veřejných zájmů).

 Fyzická osoba

Fyzická osoba k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi připojí:

 • je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou25b) obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto písmene může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
 • je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebojiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle písmene a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle písmene b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
 • je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku závodu, doklad prokazující, že má tento závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístila na území České republiky organizační složku závodu zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu

Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů sám, ohlašovatel již nadále nemusí výpis z evidence Rejstříku trestů dokládát, není-li výše uvedeno jinak.

Právnická osoba

Právnická osoba k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi připojí:

 • je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle odstavce 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka závodu zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.

Ohlašovatel není povinen připojit k ohlášení výše uvedené doklady, pokud dokládané skutečnosti jsou zjistitelné ze základních registrů.

Podává-li ohlášení nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.
 
Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu.
 
Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.