Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu

12. srpna 2005 09:14, aktualizováno 25. října 2019 09:15,

 

Tradiční lidová kultura je jednou z nejvýznamnějších součástí nehmotného kulturního dědictví. Jejím specifikem je, že je živá a stále se vyvíjí. Přesto však dochází k okamžikům, kdy její projevy skomírají nebo i zaniknou, což nade vší pochybnost zdůvodňuje nutnost jejího zkoumání, dokumentování a především ochrany.

Zájem na ochraně, péči a podpoře projevů lidové kultury na celostátní úrovni byl deklarován v rámci Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (usnesení vlády č. 571 ze dne 11.06.2003).

Koncepce si kladla za cíl vytýčit konkrétní opatření a povinnosti, doporučení i výzvy, které by měly být realizovány prostřednictvím stávajících institucí. V první etapě naplňování koncepce (do r. 2010) šlo zejména o jednotné popsání a zaznamenání projevů lidové kultury a zpřístupnění těchto informací laické i odborné veřejnosti.

K aktualizaci dokumentu došlo na základě usnesení vlády České republiky č. 11 ze dne 05.01.2011 ve formě Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015. Jejím základním cílem je podpořit uchování dosud existujících projevů tradiční lidové kultury a předat je příštím generacím. K naplňování tohoto cíle je zajištěna podpora prostřednictvím prověřených a účinných ekonomických nástrojů (grantová podpora tradiční lidové kultury, výzkumu a vývoje, poskytování tvůrčích a studijních stipendií Ministerstva kultury či udělování cen Ministerstva kultury v oblasti tradiční lidové kultury).

Národním odborným pracovištěm, které vykonává informační, vzdělávací a metodické služby v souvislosti s dokumentací tradiční lidové kultury a péčí o ni, je Národní ústav lidové kultury ve Strážnici (zřizovaný Ministerstvem kultury). Na regionální úrovni jednotlivých krajů plní tyto funkce pověřená odborná pracoviště, zpravidla v rámci krajem zřizovaného muzea.

Plzeňský kraj pověřil funkcí krajského informačního a dokumentačního centra, které by garantovalo identifikaci a dokumentaci projevů tradiční lidové kultury a péči o ni, svou příspěvkovou organizaci Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše ve spolupráci s ostatními kulturními organizacemi a širokou veřejností naplňuje tři prioritní cíle koncepce a to:

·         Zpracovávání identifikace a dokumentace projevů tradiční lidové kultury na území PK

·         Zpracovávání přehledu regionálních akcí zacílených na uchovávání a prezentaci projevů tradiční lidové kultury na území PK

·         Správu regionálního seznamu nehmotného kulturního dědictví