Výzva k podávání žádostí do III. vlny kotlíkových dotací - UKONČENO

27. června 2019 15:14, aktualizováno 06. listopadu 2019 14:08, Mgr. René Zeithaml

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V TÉTO VÝZVĚ BYL UKONČEN.

Dne 1. 10. 2019 došlo k vyčerpání alokace dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III". 

Žádosti jsou nyní přijímány do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III".

 

Od 1. 10. 2019 od 8:00 bude v Plzeňském kraji spuštěn příjem žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech". Žádosti budou přijímány prostřednictvím aplikace eDotace (https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost).

Žádosti budou přijímány nejpozději do 30. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 230 000 000 Kč. Potřebné informace k podání žádosti a další administraci jsou k nalezení ve Výzvě (příloha tohoto článku). Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" tvoří přílohu č. 1 tohoto článku.

Před samotným příjmem žádostí je nutné registrovat uživatelský účet na portálu eDotace (https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost). Postup k registraci naleznete v příloze Manuál k podání žádosti nebo ve videonávodu zde:

 

 

 

Samotné vyplnění a podání žádosti bude možné od 1. 10. 2019 od 8:00 po přihlášení do uživatelského účtu v aplikaci eDotace. Podrobný návod k podání žádosti je k nalezení v příloze Manuál k podání žádosti a ve videonávodu zde:

 

 

 

Po elektronickém podání žádosti bude žadateli přiděleno registrační číslo (pořadové číslo žádosti). Do 10 pracovních dní od přidělení pořadového čísla musí žadatel doložit na Krajský úřad Plzeňského kraje požadované dokumenty:

  • písemný formulář žádosti - příloha tohoto článku
  • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
  • doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného kotle (cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, ...)
  • doklad o kontrole technického stavu (revize) a provozu stávajícího kotle (blíže v příloze č. 1 tohoto článku) 
  • kopie úplné smlouvy nebo potvrzení o vedení běžného účtu žadatele

Finanční alokace pro tuto výzvu je celkem 230 000 000 Kč. Po uzavření dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" bude bezprostředně poté otevřen "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" (dále jen "zásobník") a to do vyčerpání stanovené alokace. Žadatelé budou postupovat dle pravidel dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III". Žádosti v zásobníku budou využity v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky vyhlášeného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III". 

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.
 
Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za:
  • plynový kondenzační kotel,
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel pouze na biomasu.

Důležité upozornění pro žadatele:
Upozorňujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, nesplňují podmínky třetí vlny kotlíkových dotací.

Již průběhu administrace druhé vlny kotlíkových dotací byla řešena problematika kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. U těchto kotlů byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku  uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve třetí vlně kotlíkových dotací (117. výzva MŽP).

Kontaktní osoby:
   Mgr. Lenka Platzová

               e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cztel. 377 195 485
   Jana Soukupová
               e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
   Mgr. Martina Beránková
               e-mail: martina.berankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620
   Ing. Eva Platzová
               e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cztel. 377 195 689
   Eva Křenková
               e-mail: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 455
   Marcela Bártová
               e-mail: marcela.bartova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 601


Důležité odkazy:
   • Seznam registrovaných výrobků: https://svt.sfzp.cz/
   • Aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Soubory ke stažení