Informace poskytnuté dle InfZ - počet správních řízení pro porušení zákona o regulaci reklamy

11. listopadu 2019 10:22, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 1. 11. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo požadováno poskytnutí následujících informací (citujeme):

„V kolika případech bylo povinným subjektem, jakožto správním orgánem příslušným k projednání přestupků dle § 8 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 3 písm. b), § 8a odst. 1 písm. n), § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 3 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále jen „ZRegRek“), vedeno správní řízení pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 1 písm. b) ZRegRek jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, (tj. pro šíření, zpracovaní, či zadávání reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, spočívající v neoprávněném používání značky jakosti nebo jiného obdobného označení), a to za období od 12. února 2008 do současnosti. V souvislosti s tím žádám o poskytnutí informace, pod jakou spisovou značkou byla případná jednotlivá správní řízení vedena.
Pro případ, že by požadované informace byly zveřejněny, si dovoluji trvat na přímém poskytnutí této informace ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Prosím o poskytnutí informace elektronicky na email uvedený v hlavičce.“

K žádosti KÚPK sdělil, že odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK v rámci výkonu dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy v době od 12. 2. 2008 do dnešního dne nevedl žádné správní řízení pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tj. pro šíření, zpracovaní, či zadávání reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, spočívající v neoprávněném používání značky jakosti nebo jiného obdobného označení.