Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - návrh usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3808/19 ze dne 26. 8. 2019

05. listopadu 2019 Mgr. Vladimír Král

Dne 24. 9. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), v následujícím znění:

1. Žádám o zaslání kopie návrhu usnesení č. 3808/19 ze dne 26.8.2019 včetně kopie přílohy č.1 tohoto návrhu usnesení.

2. Žádám o poskytnutí informace, zda v souvislosti se žádostí o dotační prostředky č. 099P100094 ,akce: "Vysočany u Manětína, socha sv. Jana Nepomuckého", z programu Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2019 a v návaznosti na usnesení č. 3808/19 ze dne 26.8.2019 a podal KÚPK v této věci trestní oznámení. Pokud ano, žádám o kopii tohoto trestního oznámení.

V rozsahu vybraných osobních údajů p. XXXXX provedl KÚPK jejich anonymizaci na základě rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace č. j. PK-KDS/3954/19 ze dne 21. 10. 2019. Informace byla téhož dne poskytnuta.

K bodu číslo 1 byl žadateli poskytnut návrh usnesení Rady Plzeňského kraj č. 3808/19 ze dne 26. 8. 2019 a příloha č. 1 tohoto usnesení s výjimkou vybraných identifikačních a popisných osobních údajů. Vzhledem k tomu, že návrh usnesení obsahuje osobní údaje osob, není zveřejněno a jeho poskytnutí je zveřejněno jako doprovodná informace. 

K bodu číslo 2 byla žadateli poskytnuta tato informace: Ne.

Poskytnutá informace je zveřejněna níže v příloze.

Soubory ke stažení