Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 5 integrovaného povolení pro zařízení Mlékárna Klatovy

18. listopadu 2019 Ing. Jiří Soutner


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“)
oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění
pozdějších předpisů, že dne 14. 11. 2019 nabylo právní moci rozhodnutí správního
orgánu vydané dne 25. 10. 2019 pod č.j.: PK-ŽP/14657/19.
Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 5 integrovaného povolení podle § 19a
odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Mlékárna Klatovy“
provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost Mlékárna Klatovy a.s., se sídlem
Za tratí 640, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 48362395.
Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout na Krajském úřadu Plzeňského kraje,
odboru životního prostředí, oddělení IPPC a EIA, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
(3. patro, č. dveří 338) ve zveřejněné pracovní době.
Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve
znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní
moci na úřední desce.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku

Soubory ke stažení