Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023“

obrazek
24. ledna 2023 15:18, Petra Jarošová
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023“

Plzeňský kraj (dále též kraj či poskytovatel dotace) v souladu s ustanovením § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dotační program s názvem „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023“ a k jeho administraci vydává tato pravidla:

Čl. 1
Účel a charakter programu
1. Tato pravidla stanoví jednotný postup pro poskytování finanční podpory obcím na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále též JSDHO) formou dotace. Důvodem této podpory je povinnost Plzeňského kraje zakotvená v ustanovení § 27 odst. 3 písm. b) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívat obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
2. Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.
3. Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Dotace bude poskytnuta pouze pro odborně a personálně způsobilé JSDHO.
4. Účelem, na který mohou být peněžní prostředky z tohoto programu poskytnuty, jsou potřeby JSDHO, blíže určené v rámci jednotlivých dotačních titulů. Finanční podpora tohoto programu však není určena na výchovné, preventivní, sportovní (včetně požárního sportu), spolkové a kulturní aktivity v oblasti požární ochrany.
5. Tato pravidla se vztahují pouze na finanční podporu činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Plzeňského kraje. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Plzeňského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí je 19 000 000 Kč.
6. Tato pravidla se nevztahují na poskytování finančních prostředků na výdaje JSDHO z rozpočtu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky prostřednictvím Plzeňského kraje.
7. Tato pravidla jsou závaznými podmínkami pro žadatele a příjemce finanční podpory.
8. Administrací programu je pověřen Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále též jen OBKŘ KÚPK).
9. Veškerá podpora dle těchto pravidel je poskytována na základě odborného posouzení Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje (dále jen HZS PK).
10. Dotační program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023“ zahrnuje tyto dotační tituly:
• „Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“ (Čl. 2)
• „Příspěvek na nákup nového požárního přívěsu pro hašení“ (Čl. 3)
• „Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky“ (Čl. 4)
• „Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu“ (Čl. 5)
• „Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu“ (Čl. 6)
• „Příspěvek na pořízení přenosné motorové stříkačky“ (Čl. 7)
• „Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ (čl. 8)

Soubory ke stažení