Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2023

obrazek
25. ledna 2023 10:07, Petra Jarošová
Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program s názvem „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2023“ a k jeho administraci vydává tato pravidla:


Čl. 1
Účel a charakter programu

1. Úkolem kraje je péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, tedy i péče o bezpečnost na území kraje. Tato pravidla stanoví jednotný postup při poskytování finanční podpory obcím na zajištění bezpečnosti na jejich území.

2. Cílem dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2023“ (dále jen „program“) je zlepšení bezpečnostní situace v Plzeňském kraji a s tím související prohloubení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků Plzeňského kraje v místech, kde dochází k nárůstu narušování veřejného pořádku a bezpečnosti.

3. Finanční podpora se poskytuje formou účelové dotace poskytnuté dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

4. Účelem (projekt, akce), na který mohou být finanční prostředky z tohoto programu poskytnuty, je zlepšení bezpečnostní situace a zajištění veřejného pořádku na území obce prostřednictvím:

a) obecní policie, a to na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí zřizující obecní policii nebo vlastní obecní policií,
b) bezpečnostní agentury,
c) realizace preventivně informačních projektů,
d) zřízení, rozšíření nebo rekonstrukce kamerového dohledového systému,
e) realizace dalších technických opatření zajišťujících bezpečnost v obcích,
f) zpracování analýz k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích.

5. Podpora dle čl. 1 odst. 4 písm. a), b) a c) se poskytuje jako neinvestiční. Podpora dle čl. 1 odst. 4 písm. d), e) a f) se poskytuje jako neinvestiční či investiční dle závazného určení v žádosti.

6. V případě zajištění veřejného pořádku prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy je dotace určena na náklady hrazené příjemcem dotace obci zřizující obecní policii, jejíž strážníci plní úkoly na území příjemce na základě veřejnoprávní smlouvy.

7. V případě zajištění veřejného pořádku vlastní obecní policií lze náklady na mzdy a pojistné, na školení a na provozní náklady hradit z dotace pouze při nově zřizované obecní policii.

8. V případě zřízení, rozšíření nebo rekonstrukce kamerového dohledového systému musí žadatel věnovat zvýšenou pozornost ochraně soukromí a osobních údajů. Projekt musí být realizován v souladu s právními předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů.

9. Dotace není určena na nákup motorových vozidel a výzbroje obecních policií.

10. Finanční podpora tohoto programu je určena zejména na zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích.

11. Financovat z dotace dle odst. 4 písm. a) nebo b) lze maximálně 12 měsíců činnosti obecní policie nebo bezpečnostní agentury na území obce.

12. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Plzeňského kraje na podporu tohoto dotačního programu je 10 000 000 Kč.

13. Administraci dotačního programu zajišťuje Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje.


Čl. 2
Postup při poskytování dotace

1. Žadatelem může být obec Plzeňského kraje.

2. Finanční podpora může být poskytnuta pouze na základě žádosti dle těchto pravidel, kdy žadatel poskytne veškerou potřebnou součinnost. Neposkytnutí požadované součinnosti může být důvodem pro neposkytnutí dotace.

3. Žádosti se podávají od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023 prostřednictvím elektronické aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Žádost se podává pouze elektronicky, musí být kompletně vyplněna s uvedením správných a úplných údajů. Za podanou se považuje pouze žádost ve stavu „podáno“, nestačí žádost ve stavu „založeno“.

4. Jako nedílná součást žádosti musí být do aplikace eDotace vloženo vyplněné a podepsané čestné prohlášení s popisem akce, jehož formulář tvoří přílohu těchto pravidel.

5. V případě žádosti o dotaci na zřízení, rozšíření nebo rekonstrukci kamerového dohledového systému žadatel doloží také souhlasné vyjádření Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, které bude zahrnovat i posouzení žádosti z technického hlediska.

6. V případě žádosti o dotaci na pořízení a instalaci ukazatele rychlosti projíždějících vozidel žadatel doloží také souhlasné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

7. Žádosti doručené po termínu budou vyřazeny. V případě nekompletní či nesrozumitelné žádosti bude žadatel vyzván, aby žádost doplnil. V případě, že nedostatky žádosti jsou neodstranitelné anebo žadatel nedostatky neodstraní v poskytnuté lhůtě, bude jeho žádost vyřazena. O vyřazení žádosti a jeho důvodech bude žadatel informován prostřednictvím elektronické aplikace eDotace.

8. Podáním žádosti žadatel souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů, účelu dotace a její výše, uzavřené veřejnoprávní smlouvy či odůvodnění neposkytnutí dotace.

9. Poskytovatel dotace je oprávněn si vyžádat doplňující vysvětlení, údaje nebo doklady.

10. Poskytovatel má právo kontroly skutečností uvedených v žádosti kdykoliv ode dne podání žádosti a kontroly použití dotace kdykoliv od jejího poskytnutí.

11. Žadatel je povinen neprodleně poskytovateli dotace oznámit veškeré změny týkající se údajů a skutečností uvedených v podané žádosti.

12. Přijatelné žádosti posoudí a vyhodnotí hodnotící komise jmenovaná Radou Plzeňského kraje. Přijatelná je pouze žádost splňující všechny podmínky těchto pravidel. Nepřijatelné žádosti budou vyřazeny a nebudou hodnoceny. Hodnotící komise navrhne přidělení účelově určené dotace na základě splnění podmínek pro poskytnutí dotace, s ohledem na množství vyčleněných finančních prostředků a počet žadatelů, a to především v zájmu optimálního zajištění bezpečnosti na území kraje. Kritériem pro hodnocení žádostí bude závažnost bezpečnostní situace na území obce, připravenost a účelnost projektu.

13. O poskytnutí dotace a její konečné výši rozhodne v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, Zastupitelstvo Plzeňského kraje nejpozději do 31. 12. 2023.

14. Na přidělení dotace není právní nárok.

15. Žádosti může být vyhověno pouze zčásti.

16. Všichni žadatelé budou o výsledku posouzení a hodnocení žádosti vyrozuměni prostřednictvím aplikace eDotace.

17. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje uzavře Plzeňský kraj s žadatelem písemnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelově určené dotace. Před podpisem smlouvy žadatel doloží ve stanovené lhůtě doklady nezbytné pro uzavření smlouvy a další administraci dotace. Ve stanovené lhůtě pak žadatel zajistí podpis a doručení smlouvy. Nedostatek součinnosti žadatele bude posouzen jako odmítnutí přijetí dotace.

18. Po uzavření smlouvy budou finanční prostředky jednorázově připsány na účet příjemce, a to ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.


Čl. 3
Podmínky použití dotace

1. Podmínkou pro poskytnutí dotace je skutečnost, že žadatel nemá nevypořádané dluhy vůči Plzeňskému kraji.

2. Finanční podpora se poskytuje maximálně do výše 75 % celkových nákladů na realizaci projektu v případě obcí s počtem obyvatel do 2 000, u ostatních obcí maximálně do výše 50 %. Pokud dojde ke snížení nákladů na realizaci projektu, dojde ke snížení celkové částky poskytnuté dotace tak, aby byl zachován procentní poměr dotace k vynaloženým nákladům a příjemce je povinen příslušnou část dotace vrátit.

3. Nevyčerpanou část dotace je příjemce povinen vrátit ve lhůtě pro vypořádání.

4. Podporu lze poskytnout projektům zahájeným nejdříve 1. 1. 2023. Projekt musí být dokončen do 31. 12. 2024.

5. Finanční podpora musí být vyčerpána do 31. 12. 2024. Finanční podpora může být čerpána i na výdaje předfinancované od 1. 1. 2023.

6. Příjemce bude při jakékoli formě publicity projektu uvádět, že byl uskutečněn
za finanční podpory Plzeňského kraje.

7. Příjemce je povinen dotaci vrátit, pokud bude zjištěno, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé.

8. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace kontrolu užití účelové dotace dle příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

9. Na použití a čerpání finanční podpory se vztahuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých peněžních prostředků
je tedy porušením rozpočtové kázně, kdy příjemci vzniká povinnost odvodu zpět do rozpočtu poskytovatele.

10. Příjemce je povinen provést závěrečné vypořádání dotace dle smlouvy a pokynů poskytovatele do 31. 1. 2025.
Tato Pravidla byla schválena usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3072/23 ze dne 20. 1. 2023 a zveřejněna na úřední desce Plzeňského kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Přílohy:
Čestné prohlášení a popis akce

Konzultační místa a kontaktní osoby
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor bezpečnosti a krizového řízení,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Ing. Ivan Kraus, č. tel.: 377 195 788, e-mail: ivan.kraus@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram programu
• 20. 1. 2023 – schválení pravidel a složení hodnotící komise Radou Plzeňského kraje
• do 25. 1. 2023 – zveřejnění programu
• od 1. 3. do 31. 3.. 2023 – příjem žádostí od obcí
• od 1. 4. 2023 do 22. 5. 2023 – posouzení žádostí administrátorem a jejich hodnocení hodnotící komisí
• 29. 5. 2023 – předpokládané projednání rozdělení dotací Radou Plzeňského kraje
• 12. 6. 2023 – předpokládané projednání rozdělení dotací Zastupitelstvem Plzeňského kraje
• do 30. 11. 2023 – uzavření smluv a rozeslání peněz
• do 31. 12. 2024 dokončení akcí a vyčerpání dotací
• do 31. 1. 2025 vypořádání dotací

Soubory ke stažení