Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Prodej pozemku v k. ú. Oprechtice

11. prosince 2019 Miloslava Procházková

PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZN/167/IM/19P r o d e j     p o z e m k u

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr prodat pozemek, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje a je předán
k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119,
a to pozemek:

-   parc. č. 434/1 o výměře 2 788 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,

zapsaný na LV č. 405 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, pro obec Zahořany a k. ú. Oprechtice na Šumavě.


V Plzni dne 11. 12. 2019

JUDr. Michal Bouřa, MBA v.r.

vedoucí odboru investic a majetku

Soubory ke stažení