Vyhlášení dotačního titulu "Nadání 2020"

11. prosince 2019 09:12, Ing. Karel Holan
Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4273/19 ze dne 09. 12. 2019 dotační program „Nadání 2020“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 26. 08. 2020.
Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.
Podrobnosti k dotačnímu programu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky, kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz přílohy.
Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eD (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) v termínu od 03. 08. 2020 do  26. 08. 2020.
Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení: 270.000 Kč.
Kontaktní osoba:
Ing. Karel Holan
oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 090
e-mail.: karel.holan@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení