Vyhlášení dotačního titulu "Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020"

obrazek
11. prosince 2019 09:11, Ing. Karel Holan

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4273/19 ze dne 09. 12. 2019 dotační program „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 10. 02. 2020.
Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a z dokumentu „Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020“.
Podrobnosti k dotačnímu programu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky, kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz přílohy.
Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eD (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) v termínu od 17. 1. 2020 do  10. 02. 2019.
Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení: 2.000.000 Kč.
Kontaktní osoba:
Ing. Karel Holan
oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 090
e-mail.: karel.holan@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení