Zahájení zjišťovacího řízení: CPI Park Mlýnec- páteřné infrastruktura

27. prosince 2019 Ing. Jiří Soutner

Krajský úřad plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů oznamuje veřejnosti  - zahájení zjišťovacího řízení záměru

„CPI Park Mlýnec, Páteřní komunikace“

Oznámení je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 27. 12. 2019 do 23. 1. 2020 ve zveřejněné pracovní době

Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto na stejném místě je možné předat do 26. 1. 2020 písemné vyjádření.

Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování závěru zjišťovacího řízení, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.


Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr. kód záměru PLK1926.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení