Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Zařízení na zpracování recyklátu, Rokycany" dle zákona č. 100/2001 Sb.

07. ledna 2020 Ing. Jan Beneš

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, vydal závěr zjišťovacího řízení k záměru "Zařízení na zpracování recyklátu, Rokycany" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Záměr naplňuje dikci bodu 41 (Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu; výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou od stanoveného limitu (25 000 t/rok), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Zařízení na zpracování recyklátu, Rokycany“ může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1921.


Soubory ke stažení