Informace pro veřejnost o závažné havárii z 16.4.2020 v objektu ČEPRO, a.s., sklad PHM Třemošná

obrazek
08. října 2021 12:33, Mgr. Jaroslav Nálevka

Informace pro veřejnost o závažné havárii z 16. 4. 2020 v objektu ČEPRO, a.s., sklad PHM Třemošná dle § 38 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění:
1. Popis závažné havárie
Dne 16. 4. 2020 došlo při provádění výměny protiexplozní pojistky, vlivem mechanické jiskry, která vznikla při dotyku těla odmontované protiexplozivní pojistky s jímací tyčí hromosvodu, ke vzplanutí benzínových par vycházejících otvorem po demontované pojistce z hrdla nádrže H211B v areálu skladu PHM společnosti ČEPRO, a.s.. sklad Třemošná. Ruční demontáž protiexplozivní pojistky prováděla externí dodavatelská společnost, v době vzniku požáru byla pojistka zavěšena pomocí vázacích prostředků na jeřábu. Vlivem hašení požáru, kdy došlo k samočinnému spuštění stabilního hasícího a stabilního chladícího zařízení nádrže H211B, ale i nádrže H401C, došlo k přetečení části obsahu nádrže H401C (automobilový benzín) do havarijní jímky. Při následném odpouštění této jímky do zaolejované kanalizace došlo k přimíšení části produktu (automobilový benzín) do hasebních vod (roztok vody a pěnidla s příměsí pohonných hmot). Vlivem, v této chvíli přeplněné zaolejované kanalizace došlo k přetečení části hasebních vod i do dešťové kanalizace, a dále výpustí dešťových vod do vodoteče za hranici areálu skladu. V průběhu závažné havárie nedošlo k usmrcení nebo zranění fyzických osob.
2. Časová posloupnost průběhu závažné havárie a její řešení
16. 4. 2020 - 11:26 hod. – ohlášení události pomocí EPS na ohlašovnu požáru ČEPRO, a.s.
16. 4. 2020 - 11:28 hod. – automatické spuštění stabilního hasicího zařízení – hašení nádrže H211B a chlazení okolních nádrží, rovněž došlo ke spuštění hašení nádrže H401C, ohlášeno KOPIS Plzeňského kraje prostřednictvím PCO
16. 4. 2020 - 11:33 hod. – příjezd první JPO, (JSDHP ČEPRO, a.s.)
16. 4. 2020 - 11:40 hod. – na místo zásahu dorazila první jednotka PO CPS Košutka, následně příjezd dalších jednotek dle poplachového plánu
16. 4. 2020 - 12:00 hod. – uhašení nádrže H211B, následně pokračuje ochlazování zasažené nádrže i okolních nádrží
16. 4. 2020 - 12:30 hod. – zahájeno řízené odpouštění hasební vody z havarijních jímek nádrží do zaolejované kanalizace
16. 4. 2020 - 12:50 hod. – vypnutí SHZ, nadále probíhá chlazení nádrží vodou jednotkami PO
16. 4. 2020 - 14:48 hod. – likvidace požáru a následná asistence při instalaci protiexplozivní pojistky na nádrž H211B
16. 4. 2020 - 14:56 hod. – ukončení činnosti JPO HZS PK, místo události předáno JPO SDHP ČEPRO, a.s.
16. 4. 2020 - 16:34 hod. – na žádost JPO HZS PK, výjezd jednotky SDHP ČEPRO Třemošná na kontrolu vodoteče ze skladu, zjištěna přítomnost hasební vody s pěnidlem
16. 4. 2020 - 16:55 hod. – umístění ucpávky do odtoku dešťové kanalizace ze skladu ČEPRO
17. 4. 2020 – HZS Plzeňského kraje zjišťuje přítomnost ropných látek
17. 4. 2020; 14:53 hod. – na žádost HZS Plzeňského kraje jednotka SDHP ČEPRO Třemošná umístila vzdouvací přepážku a norné stěny před soutok vodoteče s řekou Třemošná, zahájeno odsávání ropné fáze pomocí CAS ADR
17. 4. 2020; 15:20 hod. – k tomuto místu vyslány jednotky PO CPS Košutka, SDH Třemošná a SDH Zruč – Senec
17. 4. 2020; 16:41 hod. - na místě chemická laboratoř Třemošná, která provádí odběr vzorků
17. 4. 2020 – na základě těchto zjištění byla společností ČEPRO, a.s. bezodkladně povolána havarijní služba DEKONTA, a.s. (a to včetně jejího subdodavatele, společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o.)
21. 4. 2020 – ukončení havarijního zásahu
3. Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie, včetně přijatých opatření ke zmírnění jejích následků
Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie byla společností ČEPRO, a.s. předložena dne 9. 7. 2020 a po jejím doplnění na základě požadavků HZS PK byla schválena rozhodnutím KÚPK, OŽP dne 22. 10. 2020 pod č.j.: PK-ŽP/15939/20, v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb.
Na základě získaných poznatků a poučení ze závažné havárie přijala společnost ČEPRO, a.s. následující opatření pro předcházení případným dalším závažným haváriím:
a) Seznámení se závěry závažné havárie všech dotčených zaměstnanců společnosti ČEPRO, a.s. (zpracován leták Poučení z předmětné mimořádné události, který je k dispozici na nástěnce v areálu ČEPRO, a.s., sklad Třemošná a zaveden safety pass pro záznamy o školení a porušení bezpečnostních předpisů)
b) Revize postupů povolování nebezpečných prací a postupů při realizaci investičních akcích a akcích údržby (provedeno vymezením závažnosti prací v objektu)
c) Zpracování standardizovaných pracovních postupů k revizi nebo výměně protiexplozivních pojistek
d) Kontroly prvků a výpustí kanalizace – zpracován manuál pro kontrolu a dále provedena výměna výstupní kanalizační klapky severního řadu dešťové kanalizace
e) Vyčištění kanalizace – zpracován manuál pro periodickou kontrolu a čištění kanalizace
f) Výcvik a znalosti zaměstnanců – řešeno v rámci projektu XVR (program pro simulaci havárií a nácviků k jejich řešení)
g) Prohloubení spolupráce HZS PK s JPO SDHP ČEPRO v rámci zásahů v areálu skladu
h) Zavedení funkce denního koordinátora, zaměstnance skladu, pro dohled nad bezpečností.
Na základě vyhodnocení dopadů závažné havárie a dále i na základě požadavku § 14 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění byl předložen Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí návrh aktualizace bezpečnostní zprávy obsahující také doplněné postupy a opatření vyplývající z proběhlé závažné havárie (aktualizovaná bezpečnostní zpráva schválena dne 15. 4. 2021 pod č.j.: PK-ŽP/6652/21). Přijatá opatření v maximální možné míře směřují k zamezení opakování popsané závažné havárie.


Mgr. Martin Plíhal
vedoucí odboru životního prostředí
podepsáno elektronicky

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení