Prevence závažných havárií

obrazek
22. října 2018 15:59, aktualizováno 13. května 2022 14:04, Ing. Radek Svoboda
Systém prevence závažných havárií se zabývá objekty a zařízeními, v nichž je umístěna nebezpečná látka s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky možných závažných havárií na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí a majetku, a to jak v těchto objektech, tak i v jejich okolí. Povinnosti provozovatelů těchto objektů se řídí množstvím a typem umístěných nebezpečných látek a jsou upraveny platnou legislativou.

Pracovník Krajského úřadu Plzeňského kraje pro Prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami a nakládání s chemickými látkami:

Ing. Dominika Holá, tel.: 377 195 277, 733 698 689, e-mail:dominika.hola@plzensky-kraj.cz


Právní rámec je dán zejména zákonem č. 224/2015 Sb., ., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) a příslušnými prováděcími právními předpisy:

  • vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
  • vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
  • vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
  • vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
  • vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole.