Dílčí plán obrany Plzeňského kraje

obrazek
31. března 2010 12:28, aktualizováno 03. prosince 2018 11:38,

Plán obrany Plzeňského kraje obsahuje:

1. Plán činností zpracovatele při zajišťování obrany státu v míru, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu
2. Plán odpovídajících sil a prostředků a plán jejich doplňování pro plnění úkolů zpracovatele na úseku obrany státu
3. Katalogové listy k realizaci opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu v oboru působnosti zpracovatele
4. Plán nezbytných dodávek
5. Přehled hlavních, záložních, chráněných a nechráněných krizových pracovišť
6. Opatření k zabezpečení výběrového doplnění ozbrojených sil ČR a mobilizace
7. Opatření k plnění úkolů operační přípravy státního území vycházející z Plánu operační přípravy státního území ČR
8. Plán povinné přípravy občanů k obraně státu ve správním obvodu kraje za stavu ohrožení státu a za válečného stavu
9. Evidence objektů důležitých pro obranu státu umístěných na teritoriu kraje
10. Objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny
11. Opatření, jimiž jsou vytvářeny nezbytné podmínky pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy
      a zabezpečení výběrového doplnění za stavu ohrožení státu a mobilizace za válečného stavu
12. Plán zajištění evakuace obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb
13. Přehled úkolů spojených s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu, které krajský úřad plní podle rozhodnutí Ministerstva obrany
14. Souborná evidence o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících
15. Souborná evidence o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní
      výpomoci
16. Evidence vojáků v záloze navrhovaných ke zproštění výkonu mimořádné služby
17. Evidence poskytovatelů zdravotních služeb k provedení lékařských prohlídek fyzických osob povolaných k plnění pracovní povinnosti
      a pracovní výpomoci
18. Úkoly obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, spolupráce při plnění úkolů zajišťování obrany státu a kontrola
19. Přílohová část:
      19.1. Finanční zabezpečení
      19.1.1. Objem finančních prostředků potřebných k zajištění přípravy a realizace opatření souvisejících se zajišťováním obrany státu
      19.2. Zdravotnické zabezpečení
      19.2.1. Výčet základních oborů zdravotní péče, které budou udržovány za stavu ohrožení státu a za válečného stavu 
       Přílohovou část dále tvoří Plán spojení a Geografické a hydrometeorologické zabezpečení, které jsou součástí krizového plánu a do dílčího 
       plánu obrany se nepřikládají.