3. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

obrazek
01. října 2021 09:19, aktualizováno 06. října 2021 10:24, Bc. Jitka Fronková
Třetí jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje, které se konalo 14. září 2021, proběhlo za účasti hejtmanky Ilony Mauritzové tentokrát v prostorách Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Hned v úvodu jednání seznámil přítomné vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚPK Radek Svoboda s plněním usnesení bezpečnostní rady kraje.

Vedoucí odboru životního prostředí Martin Plíhal pak předložil k projednání informace o vzniku a následcích závažné havárie v areálu ČEPRO Třemošná a.s. a o nápravných opatřeních přijatých ke zmírnění jejích následků podle § 38 odst. 1 z. č. 224/2015 Sb. a o prevenci závažných havárií.

Jaké má místo a úlohu podnik Povodí Vltavy závod Berounka při prevenci a řešení povodní na tocích a vodních dílech představil členům rady vodohospodářský dispečer povodí Vltavy s.p., závod Berounka Karel Zelenka.

Ředitel plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Josef Glanc informoval o způsobu zjišťování a předávání výstražných informací ČHMÚ v Systému integrované výstražné služby (SIVS).

Starosta Krajského sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Černý poreferoval o činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, o využití přidělených finančních prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje a předložil návrh memoranda o partnerství a spolupráci mezi Plzeňským krajem a KSH ČMS.

Náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Michal Krejbich přiblížil situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v Plzeňském kraji, informoval o situaci v oblasti tranzitní nelegální migrace a o vývoji dopravní nehodovosti se smrtelnými následky.

Na závěr čekalo přítomné projednání návrhu ročního plánu cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení Plzeňského kraje v roce 2022 a projednání návrhu finančního zabezpečení připravenosti kraje a složek integrovaného záchranného systému na krizové situace a jejich řešení na území Plzeňského kraje pro rok 2022.