Zařazení objektu nebo zařízení

obrazek
22. října 2018 15:54, aktualizováno 14. února 2019 08:17, Ing. Radek Svoboda
Provozovatel předloží návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B (dále jen „návrh na zařazení") dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o prevenci závažných havárií krajskému úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu dosáhne nejméně množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II nebo součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu dosáhne hodnoty 1.

Krajský úřad na základě předloženého návrhu zařadí rozhodnutím objekt či zařízení do příslušné skupiny. Provozovatelé jsou povinni zpracovat bezpečnostní dokumentaci dle skupiny, kam jsou zařazeni:
• skupina A – bezpečnostní program prevence závažné havárie a plán fyzické ochrany;
• skupina B – bezpečnostní zpráva, vnitřní havarijní plán, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu a plán fyzické ochrany.

Dodržování podmínek ve schválené bezpečnostní dokumentaci je předmětem kontrol, které provádí Česká inspekce životního prostředí společně s krajským úřadem a dalšími orgány státní správy – Hasičským záchranným sborem kraje, Krajskou hygienickou stanicí, Oblastním inspektorátem práce, případně Obvodním báňským úřadem.

Pokud je množství nebezpečné látky umístěné v objektu menší než množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II a součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu provedený podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je menší než 1, zpracuje uživatel objektu protokol (dále jen „protokol o nezařazení") a protokol o nezařazení uchová pro účely kontroly prováděné podle § 39. Vzor protokolu o nezařazení je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Uživatel objektu zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení po každém zvýšení množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena.

Uživatel objektu předloží protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci krajskému úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2 % množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II.Správní poplatky

Vydání rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostní dokumentace je zpoplatněné. Výše správního poplatku je stanovena diferencovaně v závislosti na jednotlivých typech schvalované bezpečnostní dokumentace.Soubory ke stažení