Přehled základní a ostatní související krizové legislativy

18. září 2007 Ing. Radek Svoboda
 • Ústava 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
 • Ústavní zákon 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
 • Zákon 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení).
 • Zákon 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
 • Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
 • Zákon 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
 • Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
 • Zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Nařízení vlády 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
 • Nařízení vlády 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatel.
 • Zákon 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
 • Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně.
 • Zákon 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
 • Vyhláška MŠMT 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3, písm. a),zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.
 • Vyhláška MV 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.
 • Vyhláška SSHR 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.