Informace k bezpečnostní radě kraje

obrazek
18. září 2007 08:59, aktualizováno 27. listopadu 2018 07:55, Ing. Radek Svoboda


240/2000 Sb.

ZÁKON
ze dne 28. června 2000

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

HLAVA III

OSTATNÍ ORGÁNY S ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTÍ

Díl 1

Bezpečnostní rady a krizové štáby

§ 24

Bezpečnostní rady

(1) Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou poradními orgány zřizovatele pro přípravu na krizové situace.

(2) Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje.

(3) Předsedou bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností,který jmenuje členy bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.

(4) Na jednání bezpečnostní rady kraje a bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje nebo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Na jednání bezpečnostní rady kraje nebo bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.

 

462/2000 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. listopadu 2000

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

§ 6

Obsah činnosti bezpečnostní rady kraje

 Bezpečnostní rada kraje projednává a posuzuje
 a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
b) krizový plán kraje,
c) havarijní plán kraje,
d) vnější havarijní plán, pokud je schvalován hejtmanem kraje,
e) finanční zabezpečení připravenosti kraje a složek integrovaného záchranného systému na krizové situace a jejich řešení na území kraje,
f) návrhy dohod s územními celky sousedního státu o spolupráci při řešení krizových situací s jinými kraji a při poskytování pomoci,
g) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému11) v kraji,
h) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v kraji,
i) návrh ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje u obcí s rozšířenou působností, obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob a závěrů těchto kontrol,
j) návrh ročního plánu cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení v kraji,
k) další dokumenty a záležitosti související s připraveností kraje na krizové situace a jejich řešení.
 
§ 7
Složení bezpečnostní rady kraje

Bezpečnostní rada kraje má nejvýše 10 členů a hejtman jejími členy jmenuje
a) náměstka hejtmana, který zastupuje předsedu bezpečnostní rady kraje v době jeho nepřítomnosti,
b) ředitele krajského úřadu,
c) ředitele krajského ředitelství Policie České republiky,
d) ředitele hasičského záchranného sboru kraje,
e) příslušníka Armády České republiky určeného náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky,
f) ředitele zdravotnické záchranné služby kraje,
g) zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady kraje,
h) vedoucího útvaru zdravotnictví krajského úřadu,
i) další osobu, která je nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.