Nařízení Plzeňského kraje k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů

13. září 2016 10:44, aktualizováno 25. dubna 2019 14:46,

Dne 15. 12. 2016 vešlo v účinnost nové nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Dle této nové právní úpravy se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru rozumí

a) doba od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace,

b) doba od zahájení do ukončení skladování pícnin, obilovin, luštěnin, olejnin a krmiv, majících sklon k samovznícení, a dále slámy a dřevní štěpky,

c) doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci (období nepříznivých klimatických podmínek).

Pro každý typ doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru nařízení stanoví zvláštní povinnosti k zabezpečení dostatečné požární ochrany.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se nevyhlašuje, její začátek nastává okamžikem zahájení dané činnosti a konec okamžikem jejího ukončení. Obdobím nepříznivých klimatických podmínek je doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ) na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby. Výstraha ČHMÚ se vydává zpravidla kolem 11 hodiny na adrese http://portal.chmi.cz. Doba platnosti výstrahy je vždy vymezena začátkem a koncem, přičemž konec nemusí být znám v době jejího zveřejnění. Na adrese http://www.infomet.cz/ lze sledovat i předpokládaný vývoj situace. Hejtman období nepříznivých klimatických podmínek vyhlašuje pouze v případě, kdy je to dle vyhodnocení hasičským záchranným sborem kraje nutné, přestože není vydána výše zmíněná výstraha.

Přílohou článku je i METODICKÁ POMŮCKA PRO OBDOBÍ ŽŇOVÝCH PRACÍ určená pro obce i samotné zemědělce. Metodika obsahuje návrh možných řešení k předcházení vzniku požáru a jeho šíření a k minimalizaci ohrožení zdraví a škod na majetku.

Soubory ke stažení