Legislativní zabezpečení složení krizového štábu kraje

18. září 2007 10:54, aktualizováno 06. února 2012 17:44, Ing. Radek Svoboda

 

Legislativní zabezpečení složení krizového štábu kraje

 

 

ZÁKON č. 240/2000 Sb.,

o krizovém řízení (krizový zákon)

 

DÍL 4 Orgány kraje a další orgány s působností na území kraje

§ 14

(2) Hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností na území kraje, orgány obcí s rozšířenou působností, orgány obcí nebo právnickými osobami a fyzickými osobami. Za tímto účelem

b) zřizuje a řídí krizový štáb kraje,  

NAŘÍZENÍ VLÁDY  č. 462/2000 Sb.,

 

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 

 

§ 13 Složení krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností

(1) Členy krizového štábu kraje nebo obce s rozšířenou působností jsou

a) členové příslušné bezpečnostní rady,

b) členové příslušné stálé pracovní skupiny.

 

(2) Členy stálé pracovní skupiny jsou

a) tajemník krizového štábu,

b) pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

c) zástupci základních složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

 

§ 14 Společné ustanovení

(1) Tajemníkem krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady.